پابند و سایر نقره جات

3
پابند نقره معمولا در دو سایز ساخته می شود، پابند نقره بلندتر برای افرادی که استخوان بندی درشت تری دارند و در نتیجه مچ پای درشت تری دارند و پابند نقره کوتاهتر برای افرادی که دور مچ پای کوچکتری دارند. پابند نقره معمولا شبیه به زنجیری ایست که المان های تزئینی نقره به پابند نقره آویزان است.
 

زیوران - لوازم تزئینی