در تابلو نقره گل و پروانه همه ی اجزا به جز روبان زیر گل از جنس نقره است. در این تابلو گل نقره از گل نقره و پروانه نقره پرسی استفاده شده که همین امر موجب پایین آمدن قیمت تابلو گل نقره گل و پروانه شده، در صورتی که فضای زیادی از داخل قاب تابلو گل نقره، توسط گل نقره و پروانه نقره پر شده است.

 

زیوران - لوازم تزئینی